Ktech -גילוח כהלכה.
.

מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א
מבאר ומסביר על גילוח כהלכה


מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א
מעדכן על המחקר  שנעשה
במשך כ 7 שנים על כל מכונות הגילוח הקיימות בשוק
ע"י צוות מורחב של דייני  בית הדין לעינייני מכונות גילוח כהלכה
בראשות כב' הרב מרדכי גרוס
מהנדס בכיר ומומחה בתחום הגילוח
הרב עודכן על הבדיקות שנעשו על מגוון זיפי זקן וסוגי עור
של גויים , ניכר מהממצאים שיש מגע מלטף של הסכין באזורים
מסוימים בעור הפנים והשחתה של הפיאה
בכל מכונות הגילוח הקיימות

יי  משיש מכונת גילוח עם רשת עבה יותר והידורים זה יותר טוב ומומלץ מבחינת ההלכה  יי
   "ככל שאדם יחמיר על עצמו שיבורך מפי עליון "